Email This Post Email This Post    |    YORUM YAZ   |    Print This Post Print This Post    |    Favorilerinize ekleyin!
 
ADENOMYOZİS’İN NADİR BİR VARYASYONU ADENOMYOMA VE KİSTİK ADENOMYOZİS

Adenomyozis, endometrial bez ve stromasının derin myometrial doku içerisinde yer alması olarak tanımlanmakta, gerçek tanı ise ancak patolojik olarak konulabilmektedir. Bilindiği gibi adenomyozis olgularında, anormal vajinal kanama ve dismenore en sık karşılaşılan semptomlar olup, normalden iri yumuşak uterus olguların muayenesinde göze çarpabilmektedir. Kliniğe dayalı olarak adenomyozis tanısının konulabilmesinin literatürde %2.6-%26 gibi oldukça düşük oranda olduğu belirtilmektedir.Çünkü adenomyozis semptomları leiomyomlar, endometriyozis veya endometrial poliplerde de görülebilmekte veya birden fazla patolojinin aynı anda olabildiği üzerinde durulmaktadır.

Anormal vajinal kanama en sık gözlenen histerektomi nedeni iken, operasyon öncesi gereksiz müdahaleleri önlemek veya cerrahi dışı alternatif tedavi yöntemlerini değerlendirmek açısından gerçek tanıyı koyabilmek oldukça önem kazanmaktadır . Transvajinal sonografinin adenomyozis tanısında daha etkin olduğu üzerinde durulmuşl ve literatürde de adenomyozis tanısı için birçok kriter belirtilmiştir .Transvaginal ultrasonografide

¨  Globular olarak  büyümüş uterus

¨  Anterior ve posterior  uterus duvarında asimetrik kalınlaşma

¨  Endometriyal-myometriyal  bileşkenin  zor seçilmesi

¨  Fokal veya difüz heterojen myometriyal ekojenite alanları

¨  Myometriyumda lineer ekojenite alanlarının izlenmesi

¨  Myometriyal kistik yapılar

¨  Myoma gibi sınırları belli olmayan, ama anormal ekoda myometriyum

¨  Vaskülarizasyonda artış benzeri bulgular adenomyosis tanısını düşündürmektedir.

TVUSG ile doğru tanı oranları patoloji  bulguları ile kıyaslandığında oldukça yüksektir.Hatta  yeni, rezolüsyonu yüksek ultrasonografiler ile adenomyozis tanısının tam olduğu ve manyetik rezonans görüntülemeleri ile karşılaştırılabilir düzeyde olduğu üzerinde durulmaktadır.

Aşağıdaki örnekte gebeliğin eşlik ettiği bir adenomyoma olgusunun transvagianal ultrasonografi görüntülerini izleyebilirsiniz.Sağ kornual alana yakın lokalizasyonda sınırları normal myometriumdan rahatlıkla ayırt edilebilen içerisinde aynı endometriomada izlediğimiz gibi internal ekolar içeren materyalle dolu kistik yapıda bir lezyon olarak izlenmektedir. Genellikle adenomyozis infertilite ile birlikte bulunan bir antite olmasına rağmen bu olgumuza gebelikte eşlik etmektedir.

Birçok tedavi modaliteleri ile beraber, minimum invazif cerrahide gözlenen gelişmeler özellikle tedavi öncesi uterusun benign lezyonlarının tanımlanmasının önemini ortaya çıkarmıştır. Modern görüntüleme yöntemlerinin kullanımı ve bu yöntemlerle beraber özgün belirteçler üzerine ve bu belirteçlerin kullanan kişiye göre değişimi konusunda birçok çalışma vardır . Adenomyozis tanımlanması, endometrial gland ve stromanın derin myometrial doku içerisinde bulunması olarak tanımlanmakta , bazı yazarlara göre ise bu dokuların içerisinde myometrial hiperplazinin varlığının gösterilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır . Bu histopatolojik bulgular ise görüntüleme yöntemleri için bazı spesifik bulguları ortaya çıkarabilmektedir. Uterus anterior posterior duvarının genişlemesi, uterusun globular şekillenmesi, myometriyumun anormal ekojenitesi, endometrial-myometrial geçiş hattının belirgin olmaması, endometrial-myometrial geçiş hattında nodüler yapılar, asimetrik myometriyum, subendometrial dokuda linear çizgi hatları şimdiye kadar tanımlanmış ultrasonografi belirteçleri arasındadır .

Transvajinal ultrasonografi ile adenomyozis belirteçlerine bakacak olursak, her bir belirtecin do¤ruluk düzeyi üzerine de farkl› sonuçlar bildirilmiştir.Örneğin myometrial dokunun heterojenitesi uterus düz kaslarında gözlenen hipertrofik ve hiperplastik alanların varlığının göstergesi olduğu üzerinde durulmuş, bazı çalışmalarda bu belirtecin doğruluk düzeyinin yüksek olduğu üzerinde durulurken , bazı çalışmalarda düşük doğruluk oranı olduğu belirtilmiştir. Endometriyal bezler ve salgıları sonucu oluştuğu düşünülen myometrial kistlerin, adenomyozisi göstermede doğruluk oranının yüksekliği üzerinde durulmaktadır . Biz de ultrasonografi ünitamizde  myometriyumda heterojenite (ekojenitenin arttığı ve azaldığı alanların varlığı), fokal nodüller ve myometrial kistlerin varlığı  ile adenomyozis tanısını koymaktayız.Literatüre de bıakıldığında, adenomyozis olgularına ek patoloji eşlik ediyorsa ultrasonografi tanısının doğruluk oranının azaldığı üzerinde durulmaktadır .transvaginal ultrasonografide adenomyozis tanısının doğruluk oranlarını hesaplarken, birçok çalışmada özellikle uterus volümü büyük olan veya uterusa myom eşlik eden olgularda veya  birden fazla myom olan olgular veya uterin volümü çok artmış olan olguların hemen hemen tamamında adenomyozisin ultrasonografik değerlendirmede gözden kaçabileceği üzerinde durulmaktadır.

Aşağıda videolarda izlenen olguda korpus sağda kornual alana yakın lokalizasyonda intramural ve sub serozal uzanım gösteren multilokule kistik yapılar izlenmektedir. Boşluklarında  adenomyomalardan alışkın olduğumuz iç ekolu materyale rastlanmadan büyümüş kistik lezyonlardır. Bunlar kistik yapıda gelişme gösteren adenomyomalardır. Operasyon sonrasında patoloji bulgularıda sonografik bulgularla uyum içinde olmuştur.

Sonuç olarak adenomyozis olgularına dikkatli bir sonografik değerlendirme ile normal tanısı koyma olasılığı oldukça düşüktür.Ve transvajinal ultrasonografi ile bu olguların tama yakınına doğru tanı konulabilmektedir.Ama uterusta ek patoloji, özellikle myomların varlığında bu yüksek doğru tanı oranları düşebilmektedir. Transvaginal ultrasonografi tecrubeside sonuçları olumlu olarak etkilemektedir. 


 
Email This Post Email This Post    |    YORUM YAZ   |    Print This Post Print This Post    |    Favorilerinize ekleyin!
Bu yazı Çarşamba, 25 Aralık 2013, 18:39 tarihinde Adenomyozis, JİNEKOLOJK OLGU kategorisi altında yayımlandı. Bu yazıya yapılacak yorumlardan haberdar olmak için RSS 2.0 beslemesini kullanabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, veya kendi sitenizden geri izleme yapabilirsiniz.